માઈક્રોફિક્શન વાર્તાલેખન : ‘પરમાણુના કેન્દ્ર સુધી પહોંચવાની પ્રક્રિયા’ – હેમલ વૈષ્ણવ

You may also like...

2 Responses

  1. Hiral Vyas says:

    ખૂબ સરસ અને સાચું

  2. ‘પરમાણુના કેન્દ્ર સુધી પહોંચવાની પ્રક્રિયા’ – આ શીર્ષક માટે જ પહેલા તો સલામ કહેવાનું મન થાય. હેમલભાઈની માઇક્રોફિક્શન અગાઉ વાચી પણ આજે તેમનો લેખ વાંચીને ઘણું જાણવા મળ્યું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: