‘સર્જન’ ચર્ચામાં ઝેનકથાનો અર્થવિસ્તાર

You may also like...

1 Response

  1. Sushma Sheth says:

    આવી કસરત કરવાની મજા આવી. કેટલા બધા જુદાં જુદાં અર્થ મળ્યા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: