તારા લબાચાઓમાંથી પરવારી હોય તો ઝટ રસોડે જા! ચકે બેસી જન્માષ્ટમી ટાણે કાના માટે વાઘા  સીવતા સાસુમાં તાડૂક્યા.

પાંચે દીકરીઓના ચોટલા જેમતેમ વાળી રમીલા રસોડમાં ગઈ.

રસોઈ કરતાં કરતાં રમીલા વિચારતી હતી કે  એક મહિનો ને દસ દિવસ થઈ ગયા હોવા છતાંય હજી લાલ તારીખ દેખાઈ નથી. ત્યાં જ તેને થોડું ચક્કર જેવું લાગ્યું; મન કાચું થવા લાગ્યું, ઉબકા આવ્યા અને એક જોરદાર ઊલટી થઈ. ગભરાયેલી રમીલાએ ધડકતા હૈયે પેટ પર હાથ ફેરવ્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *