રોજ સવારે રમણલાલ ત્રીજા માળની ગેલેરીમાં છાપું લેવા હાજર હોય

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: