અલૌકિક (લઘુકથા) – સરલા સુતરિયા

You may also like...

1 Response

  1. latakanuga says:

    વાહ ગુરુ કરતા ચેલો આગળ..ખૂબ સરસ..દીદી

Leave a Reply

%d bloggers like this: