ભારી (માઈક્રોફિક્શન) – વૈશાલી રાડિયા

You may also like...

3 Responses

  1. latakanuga says:

    આહ…પેટ કેવા કેવા વેઠ કરાવે..લાગણીને મારવાના પણ.

  2. વાંચતા એક ટીસ ઉઠી.. . હ્રદયસ્પર્શી

  3. Sangita says:

    Microsarjan. By..Vaishali

    સુંદર સર્જન!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: