ફોટો (લઘુકથા) – રાજ ઠક્કર

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: