‘સિંહાસન બત્રીસી’નું સિંહાસન : પાત્રાલેખન – શીતલ ગઢવી

You may also like...

1 Response

  1. latakanuga says:

    ખૂબ સરસ સજીવારોપણ…👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: