હોસ્પિટલની બહાર ઊભેલું કૂતરું જોરથી રડયું.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: