મને કોઈ અઘટિત થવાનો અણસાર આવતા

You may also like...

1 Response

  1. Artisoni says:

    વાહ

Leave a Reply

%d bloggers like this: