એને લાગ્યું કે એ માટીની અંદર જ ક્યાંક નવી કૂંપળ શોધે છે

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: