મા..એ રોટલો છે. તું’ય અહીં આવ. ચલ આને ખાઈએ

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: