માંગણી – કલ્પેશ જયસ્વાલ

 

મંદિરમાં આંખો બંધ કરીને તેણે પ્રાર્થના કરી, “હે ભગવાન એટલું આપ કે તારા શરણે બેઠેલા ભિખારીઓને હું બે ટંક ખવડાવી શકું.”

પ્રાર્થના કરીને તે ફરીથી હારમાં ગોઠવાયો, પોતાની જમાતમાં!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *