ત્યાં કોઈ નહોતું, સિવાય કે એક અતૃપ્ત દેહ

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: