વિચારને પણ એક આયુષ્ય હોય છે

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: