“છુટકારો મેળવી લે એનાથી.” શેઠાણીથી બોલી પડાયું

છુટકારો – જાહ્નવી અંતાણી

 

“તબિયત સારી નથી?” સવિતાને ધીમેથી પોતું મારતાં જોઈ શેઠાણીએ પૂછ્યું.

“આખું શરીર તૂટે છે.” નીચી નજરે સવિતાએ જવાબ આપ્યો.

“છુટકારો મેળવી લે એનાથી.” શેઠાણીથી બોલી પડાયું.

“અસ્ત્રીનો અવતાર સીએ બુન. સહન કયરે જ છૂટકો… છેટે થવાના પાંસ દા’ડા મારે મન ભગવાનના આશીર્વાદ સમ સે. મારે મન એ જ છુટકારો.”

શેઠાણી મનોમન એમના ઘરની આધુનિકતાને કોસી રહ્યા.

Leave a Reply to ખુશી મંત્ર - A Way To Make Your Life Happiest Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on ““છુટકારો મેળવી લે એનાથી.” શેઠાણીથી બોલી પડાયું”

%d bloggers like this: