પાગલ, તુલસી દરેક અવતારમાં માધવની જ હોય

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: