વક્તવ્ય આપતો એ ઘેઘૂર અવાજ સાંભળી હું થડકી.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: