તે રોજ રાત્રે પોતાના માટે બદામ પલાળવા સિવાય ….

You may also like...

1 Response

  1. Good One. A real fiction of todays femanism.

Leave a Reply

%d bloggers like this: