યાદ    — રીતુ મહેતા

નિલયની ઑફિસની ફાઇલો ગોઠવીને તૈયાર કરવી, પોતાના પ્રોજેક્ટ અસાઇનમેન્ટ્સ સબમીટ કરવા, ગુરખાને પૈસા ચૂકવવા, કચરાપેટી ખાલી કરવી.

 

તે રોજ રાત્રે પોતાના માટે બદામ પલાળવા સિવાય ક્યારેય કશું જ ના ભૂલી.

One thought on “તે રોજ રાત્રે પોતાના માટે બદામ પલાળવા સિવાય ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *