ભઠ્ઠે? અરેરે.. હું પાદરે શાળા છે ત્યાં ભણવા જવાનો છું.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: