ભઠ્ઠે? અરેરે.. હું પાદરે શાળા છે ત્યાં ભણવા જવાનો છું.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: