ભગવાન, તને માલૂમ થાય કે મારી મા ખૂબ બીમાર છે

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: