હાંફતુ હાંફતુ ચાલ્યું આવતું રાતું કૂતરું ચોક વચ્ચે ઊભું રહ્યું

You may also like...

1 Response

  1. Parmar Shailesh says:

    Saras..link kari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: