નર્સે હૂંફાળો હાથ રૂપાના કપાળ પર ફેરવી એના આંસુ લૂછ્યા

You may also like...

1 Response

  1. Parmar Shailesh says:

    Jordar..

Leave a Reply

%d bloggers like this: