નર્સે હૂંફાળો હાથ રૂપાના કપાળ પર ફેરવી એના આંસુ લૂછ્યા

You may also like...

2 Responses

  1. Parmar Shailesh says:

    Jordar..

  2. આરતીસોની says:

    વાહ ખૂબ ખૂબ સરસ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: