આંગળીઓના સમૂહમાં છેલ્લી વધેલી સોનેરી વીંટીએ અંગૂઠાનો સ્નેહ અનુભવ્યો

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: