તને તો આ વરસાદ ક્યારેય પજવી શક્યો જ નહિ હોય ને!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: