કંટાળીને એણે બધાને ‘ઓકે’નો મેસેજ ફોરવર્ડ કરી દીધો

You may also like...

1 Response

  1. Parmar Shailesh says:

    Vahh

Leave a Reply

%d bloggers like this: