કારમી ગરીબાઈ જોઈ ચૂકેલી આશકા આ મોકો છોડવા નહોતી ઇચ્છતી

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: