એક ચીપિયા જેવા હથિયારે મને પકડી હવામાં ઊંચો કર્યો.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: