ઘર તેમ જ હોસ્પિટલ વચ્ચે તેની જિંદગી યંત્રવત બની ગઈ હતી

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: