ઘર તેમ જ હોસ્પિટલ વચ્ચે તેની જિંદગી યંત્રવત બની ગઈ હતી

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: