એક ફૂંકની શોધમાં રાખના ઢગલામાં સંતાયેલા અંગારા…

You may also like...

3 Responses

  1. latakanuga says:

    વાહ રેખા ખૂબ સુંદર રીતે ગૂંથાયેલ વાર્તા..અભિનંદન

Leave a Reply

%d bloggers like this: