વીજળીનો આંચકો લાગ્યો હોય તેમ એમણે તે નીચે નાખી દીધું!

You may also like...

1 Response

  1. Mahesh parmar says:

    Congratulations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: