મારો સમીર બોર્ડમાં નંબર લાવશે! એના જેટલા ટકા કોઈ લાવી જ શકે નહિ.

You may also like...

2 Responses

  1. latakanuga says:

    વાહ આરતી ખૂબ સરસ વાર્તા👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: