‘હા, મોહનથાળ, મગસ, કાજુકતરી અને કોપરાપાક પણ છે.’

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: