ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ
ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ

‘હા, મોહનથાળ, મગસ, કાજુકતરી અને કોપરાપાક પણ છે.’

નવાં વર્ષની મિઠાઈ – સંજય થોરાત

‘મઠીયા, ચોરાફળી, ચેવડો… અમારા માટે?’ એકસાથે આટલું બધું જોઈને ટિનિયો અને પિંકી રાજી થઈ ગયા.

‘હા, મોહનથાળ, મગસ, કાજુકતરી અને કોપરાપાક પણ છે.’

ઝળહળતી દીવાળીની મઘમઘતી મિઠાઈ જોઈને આખો પરિવાર રાજીનો રેડ હતો.

‘મમ્મી, કેમ આટલી બધી મિઠાઈ?’

‘આજે નવું વર્ષ છે!’

‘પણ… આ બધાંના ટૂકડા કેમ છે?’

‘લે… માંગી ખાનારને તે આખી મિઠાઈ હોતી હશે?’

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: