શક્ય છે એ તમારા ગર્વનું કારણ બને.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: