તે બરફમાં થીજેલું ગુલાબ જોયું છે ઉર્વશી?

You may also like...

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: