વીણાની આંખ સામે એ પ્લાસ્ટીકની માળા અને હેરબેન્ડનું ફૂલ નાચી રહ્યા હતા.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: