હાથ ઉપાડતા પહેલા વિચારી લેજે.. રાજી આ વખતે ઉધાર નહીં રાખે

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: