આલને ‘લી… આ સેલ્લી વાર, પસે નૈ માગું…

You may also like...

2 Responses

  1. Minaxi says:

    ષડરસની લહાણી મસ્ત.સાઈટ સરળતાથી ખુલી તેનો આનંદ.

  2. ખૂબ સુંદર વાર્તા. નારીનું તેજસ્વી રૂપ ઉજાગર થાય છે. વાહ…

Leave a Reply

%d bloggers like this: